menu

KONKURS na inicjatywy - LABORATORIUM KULTURY

2017-05-15 14:09:22 (ost. akt: 2017-05-18 09:02:44)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy dla grup nieformalnych.INFO TELEFON: 89 676 09 09 - Adam Cudak

E-MAIL: a.cudak@mdk.szczytno.pl

Celem programu jest zwiększenie współpracy Miejskiego Domu Kultury ze społecznością lokalną poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej oraz odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców Szczytna.

Program zakłada przede wszystkim nawiązanie współpracy z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji. Wszystkie działania zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu zasobów kadrowych, lokalowych i rzeczowych Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, zaangażowania wolontariuszy oraz wsparcia finansowego Narodowego Centrum Kultury.

O dofinansowanie ubiegać się mogą grupy nieformalne składające się z co najmniej 3 osób. Grupy nieformalne mogą składać się z dzieci i młodzieży, ale muszą być reprezentowane przez osobę pełnoletnią.

Całkowita pula środków finansowych na wszystkie zwycięskie projekty to maksymalnie 22 tys. zł. Pula zostanie podzielona na dofinansowanie od 3 do 7 projektów.

Termin realizacji projektów:

Projekty muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 września 2017 a 1 listopada 2017 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie MDK Szczytno do dnia 20 czerwca 2017 roku.

Wnioski będą oceniane merytorycznie i wybrane w trzech etapach:
a. Na spotkaniu wnioskodawców, podczas którego dokonają oni prezentacji zgłoszonych inicjatyw, a następnie wybiorą spośród siebie zwycięski projekt. Spotkanie odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej MDK.
b. Poprzez głosowanie internetowe za pośrednictwem platformy Facebook na stronie: www.facebook.pl/LaboratoriumKulturySzczytno. Wyniki tego głosowania będą stanowić punktację cząstkową w Karcie Oceny Projektu.
c. Wszystkie wnioski, z pominięciem wybranego projektu przez przedstawicieli wnioskodawców zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej.
d. Komisja Konkursowa decyduje o ostatecznej kwocie dofinansowania wszystkich zwycięskich inicjatyw.


Rodzaje projektów kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania:
1. Dotacje mogą zostać przyznane na projekty obejmujące działania społeczno-kulturalne (np. wystawa, pikniki/imprezy plenerowe, warsztaty, spotkania, koncerty itp.)
2. Podstawą tych działań powinno być zaangażowanie lokalnych mieszkańców – zarówno w charakterze odbiorców, jak i współorganizatorów wydarzeń.
3. Działania mogą odbywać się wyłącznie na terenie miasta Szczytno.
4. W konkursie preferowane będą inicjatywy:
– innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające
z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Szczytna (spójne z opublikowaną diagnozą)
– mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i rozsądne koszty realizacji,
– zakładające współdziałanie z mieszkańcami Szczytna,
– angażujące środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał
kulturotwórczy,
– niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

Termin i tryb naboru wniosków o dofinansowanie projektów:
1. Wniosek konkursowy jest do pobrania na dole strony
2. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK pod adresem ul. Polska 12, 12-100 Szczytno w godz. 08:30 – 15:30 do dnia 26 maja 2017 r.
3. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
4. Organizatorem i jednostką koordynującą przebieg konkursu i zwycięskich inicjatyw jest Miejski Dom Kultury w Szczytnie, który zapewnia wsparcie przy wypełnianiu wniosków i realizacji projektów.
5. Spotkanie informacyjno-warsztatowe dla wnioskodawców odbędzie się dnia
22 maja 2017 r. o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej MDK Szczytno przy
ul. Polskiej 12.

6. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Raport z diagnozy zostanie opublikowany do dnia 19 maja 2017.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się w Regulaminie Konkursu do pobrania poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin konkursu
Formularz wniosku (W LEWYM GÓRNYM ROGU - Plik/Pobierz jako/dokument WORD)
Formularz wniosku.zip (W PRAWYM GÓRNYM ROGU / STRZAŁKA W DÓŁ - POBIERZ)
Karta Oceny Projektu
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby