menu

Konkurs "Kolędy i pastorałki online"

2021-01-27 14:26:14 (ost. akt: 2021-02-15 13:25:12)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Kolędy i pastorałki online". Termin nadsyłania prac: 8 lutego 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu pn. „Kolędy i pastorałki online” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Miejski Dom Kultury w Szczytnie, z siedzibą przy ul. Polskiej 12, 12-100 Szczytno (zwany dalej „Organizatorem”).

Założenia i cel Konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać film z wykonaniem przez uczestnika/ków Konkursu (zwanego dalej: „uczestnikiem”) dowolnej kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce świątecznej.
Celem Konkursu jest rozbudzanie twórczości muzycznej uczestników, kształtowanie zainteresowań muzycznych i zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Konkursie, nie mogą swoim zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.

Forma prac
- na Konkurs należy zgłosić 1 film pokazujący uczestnika/uczestników Konkursu wykonującego/wykonujących 1 piosenkę,
- film zgłasza 1 uczestnik, imiona i nazwiska współwykonawców należy podać w karcie zgłoszeniowej;
- film musi być wykonany na potrzeby niniejszego Konkursu (nie może być wcześniej nigdzie prezentowany ani publikowany),
- jeśli na filmie znajdą się wizerunki innych osób, uczestnik powinien uzyskać zgodę tych osób, na upublicznienie ich wizerunków w ramach Konkursu; filmy mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym, kamerą itp.,
- Jury nie ocenia jakości filmu; ocenie podlega jedynie wykonanie utworu muzycznego według kryteriów oceny zawartych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu
- preferowany format pliku - *.mp4
- czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut
- przesłany materiał dźwiękowo - wizualny musi być w jakości pozwalającej na czytelny odbiór obrazu, tekstu oraz muzyki przez członków jury

Warunki uczestnictwa

- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny,
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczące się na terenie Miasta i Gminy Szczytno
- osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której treść została zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej, (także współwykonawcy)
- przesłanie filmu w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia – do pobrania na stronie www.mdk.miastoszczytno.pl w artykule dotyczącym konkursu,
- Podział na kryteria wiekowe:
Kategoria I - uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych
Kategoria II - uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych
Kategoria III – kategoria open (młodzież, dorośli i grupy mieszane)
- Piosenka może być wykonana a'capella, z podkładem muzycznym lub z towarzyszeniem instrumentów
- Ze względu na przeprowadzenie konkursu w czasie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii i zalecenia Ministra Zdrowia do pozostawania w domu, wykonanie piosenki musi odbyć się w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.
- uczestnik zgłaszający film do Konkursu:
a. oświadcza, że nie narusza on praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem,
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z filmu na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia,
c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do filmu, na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia.

Termin i sposób dostarczenia prac

- termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 8 lutego 2021 r., o godzinie 15:00,
- film z nagraniem wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan lub zdjęcie), należy przesłać na adres e-mail Organizatora: admin@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs „Kolędy i pastorałki online”
- Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło w odrębnej wiadomości e-mail.

Kryteria oceny
- technika wykonawcza (intonacja, rytm, czytelność i jasność wykonania);
- interpretacja (właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, barwy, oddanie charakteru utworu);
- całościowe wrażenie artystyczne (stopień trudności wybranego utworu, dostosowanie piosenki do wieku i możliwości wykonawców);
- tematyka dostosowana do założeń konkursu

Jury nie ocenia jakości technicznej nagrania filmu konkursowego niemniej jednak powinien on spełniać warunki jakościowe zawarte w pkt. 3 niniejszego regulaminu

Dyskwalifikacja prac
Jury może zdyskwalifikować prace, które:
- zostały dostarczone po terminie,
- nie są zgodne z tematem Konkursu,
- zawierają obraźliwe treści.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
- prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,
- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12 lutego 2021 r. na stronie internetowej www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez opublikowanie imion oraz nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,
- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

Pokonkursowa prezentacja filmów

Prace zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub na Facebooku Organizatora.

Postanowienia końcowe

- Organizator zastrzega, że ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach filmowych nadesłanych prac, a powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora i będzie użyty jedynie w celach niekomercyjnych,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.
- Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wzniesieniu skargi na piśmie na adres sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl,
- Uczestnik zgłaszający pracę wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
- Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane. Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać za pośrednictwem e-maila: sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl
- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.
- Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby