menu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

2020-06-10 12:47:24 (ost. akt: 2020-06-10 13:11:10)

PLIK DO POBRANIA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
Załącznik nr 1 – DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MDK
Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MDK
Załącznik nr 3 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK
Załącznik nr 4 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK
Załącznik nr 5 - INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA I ŚCIĄGANIA RĘKAWICZEK
Załącznik nr 6 - INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA I ŚCIĄGANIA MASKI
Załącznik nr 7 – KARTA INFORMACYJNA

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie placówki i imprez plenerowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.poz. 59 ze zm.),
3. Wytyczne MKiDN dotyczące funkcjonowania domów, centrów, ośrodków kultury,
z dnia 22.05.2020r.

I. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce oraz na terenie imprez plenerowych do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do MDK oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk (zał. nr 3), dezynfekcji rąk, (zał. nr 4 )zakładania i ściągania rękawiczek(zał. nr 5) i maski (zał. nr 6).
3. Organizuje pracę pracowników na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach
pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Przekazuje informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez MDK poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie MDK: www.mdk.miastoszczytno.pl oraz na terenie imprezy plenerowej.
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji uczestnika zajęć/wydarzeń oraz pracownika wyposażonego w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki. Jeśli uczestnik/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia
podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.
6. Zapewnia stałą dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów, narzędzi i materiałów edukacyjnych.
7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
2. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
3. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń lub przestrzeni służących do wykonywania swoich obowiązków.
4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
7. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując swoje obowiązki i zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy stacjonarnej lub zdalnej, zgodnie z ustaleniami.
8. Zachowuje dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki lub terenu imprezy, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie placówki i imprez plenerowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie dostępnymi na stronie MDK: www.mdk.miastoszczytno.pl oraz na terenie imprezy plenerowej a także Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych MDK Szczytno oraz Kartą Informacyjną (zał. nr 7)
2. W przypadku regularnych zajęć w MDK zgłaszają chęć udziału (swoją lub dziecka) w zajęciach minimum 2 dni robocze przed terminem ich rozpoczęcia (telefonicznie lub mailowo na adres: sekretariat@mdk.szczytno.pl )
3. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację pełnoletniego uczestnika zajęć MDK (zał. nr 1) lub Deklarację rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć MDK (zał. nr 2) (do pobrania ze strony MDK: www.mdk.miastoszczytno.pl) – co jest warunkiem przyjęcia uczestnika lub dziecka do placówki. Skan deklaracji należy przesłać mailem na adres: sekretariat@mdk.szczytno.pl lub dostarczyć w dniu udziału uczestnika/dziecka w zajęciach, pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do MDK.
4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
5. W czasie pobytu na terenie placówki lub imprezy organizowanej przez MDK jest obowiązek noszenia maseczek. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani sami zaopatrzyć w nie siebie oraz dziecko.
6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki oraz na teren imprezy.
7. Regularnie pamiętają oraz przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8. W przypadku regularnych zajęć w MDK Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren MDK. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora oraz innych pracowników MDK.

IV. PRACA MDK W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
1. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w którym odbywają się zajęcia.
2. Liczba dzieci przebywających w sali zostaje ograniczona do 12 osób.
3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony,
nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1. Osoba, u której stwierdzono podejrzenie choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu przez pracownika wyposażonego w fartuch, maskę i rękawiczki
2. Pracownik pozostaje z dzieckiem/osobą dorosłą utrzymując min. 2 m odległości.
3. Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora, bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 609-794-670.
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
- zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
- dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MDK
Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MDK
Załącznik nr 3 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK
Załącznik nr 4 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK
Załącznik nr 5 - INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA I ŚCIĄGANIA RĘKAWICZEK
Załącznik nr 6 - INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA I ŚCIĄGANIA MASKI
Załącznik nr 7 – KARTA INFORMACYJNA

Proszę o zapoznanie się z poniższą Kartą Informacyjną.
KARTA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)


1. Administratorem Danych jest Miejski Dom Kultury , ul. Polska 12, 12-100 Szczytno
NIP 745-16-76-022, REGON 000791289

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Adam Cudak (adres e-mail: iod@mdk.szczytno.pl)

3. Celem pozyskiwania i przetwarzania danych jest organizacja i promowanie pracy pracowni Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie.
Podstawą prawną przetwarzania danych są:
- Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO
- Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na MDK Szczytno – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie jednego roku od ich pozyskania.

5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy.

9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

10. Dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu są pozyskiwane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i mogą być przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8, 12-100 Szczytno) oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dane te będą przechowywane przez okres 14 dni od daty imprezy.


  • Pracownia tańca
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby