menu

Konkurs "Wesoły Zwierzak"

2021-01-04 08:47:02 (ost. akt: 2021-01-05 18:22:38)

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie poświęconym naszym zwierzakom. Nagraj film lub zrób zdjęcie swojemu pupilowi w taki sposób, aby wywoływał uśmiech lub zaskoczenie. Im śmieszniej, oryginalniej i dziwniej, tym lepiej.


REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

Założenia i cel Konkursu
Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać film lub zrobić zdjęcie swojego zwierzaka w śmiesznej lub nietypowej sytuacji/pozie/zachowaniu/scenerii.
Celem Konkursu jest rozbudzanie kreatywności fotograficzno-filmowej i poczucia humoru uczestników, rozbudzanie zainteresowań i pogłębianie więzi między ludźmi a zwierzętami oraz zachęcanie do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.
Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Konkursie, nie mogą swoim zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.

Forma prac
- na Konkurs należy zgłosić 1 film lub 1 zdjęcie pokazujące dowolne zwierzę domowe w śmiesznej lub nietypowej sytuacji/pozie/zachowaniu/scenerii, stroju.
- jeśli na materiale znajdą się wizerunki innych osób, uczestnik powinien uzyskać zgodę tych osób, na upublicznienie ich wizerunków w ramach Konkursu;
- filmy i zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym, kamerą itp.,
- Jury nie ocenia jakości filmu czy zdjęcia; ocenie podlega jedynie treść pracy według kryteriów zawartych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.
- preferowany format plików – film - *.mp4, zdjęcie - *.jpg
- przesłany materiał musi być w jakości pozwalającej na czytelny odbiór przez członków jury
- dopuszcza się kreatywną edycję nadesłanych prac w postaci np. filtrów, komentarzy, chmurek, podpisów, muzyki, podkładania głosu w celu uatrakcyjnienia pracy i podniesienia jej walorów konkursowych.


Warunki uczestnictwa
- jedna osoba może zgłosić materiał tylko z jednej kategorii: 1 film lub 1 zdjęcie;
- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci uczące się w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Szczytno;
- osoba niepełnoletnia musi uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której treść została zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej;
- przesłanie filmu lub zdjęcia w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia – do pobrania na stronie www.mdk.miastoszczytno.pl w artykule dotyczącym konkursu;
- Jury przyzna nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:

Kategoria FILM
- uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych – I, II, III miejsce
- uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych – I, II, III miejsce

Kategoria ZDJĘCIE
- uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych – I, II, III miejsce
- uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych – I, II, III miejsce

- Ze względu na przeprowadzenie konkursu w czasie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii i zalecenia Ministra Zdrowia do pozostawania w domu, zaleca się wykonanie pracy konkursowej w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.
- uczestnik zgłaszający film lub zdjęcie do Konkursu:
a. oświadcza, że nie narusza on praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem,
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z filmu lub zdjęcia na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia,
c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do filmu lub zdjęcia, na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia.

Termin i sposób dostarczenia prac
- termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 11 stycznia 2021 r., o godzinie 15:00,
- film lub zdjęcie wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan lub zdjęcie), należy przesłać na adres e-mail Organizatora: admin@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs „Wesoły zwierzak”(decyduje data wpływu wiadomości e-mail do Organizatora)
- Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło w odrębnej wiadomości e-mail.

Kryteria oceny nadesłanych filmów i zdjęć
- walor humorystyczny;
- pomysłowość;
- kreatywność;

Jury nie ocenia jakości technicznej materiałów konkursowych niemniej jednak powinny one spełniać warunki jakościowe zawarte w pkt. 3 niniejszego regulaminu

Dyskwalifikacja prac

Jury może zdyskwalifikować prace, które:
- zostały dostarczone po terminie,
- nie są zgodne z tematem Konkursu,
- zawierają obraźliwe treści.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
- prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,
- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2020 r. na stronie internetowej www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez opublikowanie nadesłanych prac oraz imion oraz nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,
- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

Pokonkursowa prezentacja materiałów konkursowych
Prace zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub na Facebooku Organizatora.
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby